Spēles noteikumi

Laimes rata
noteikumi

Atjaunināts: 2024. gada 14. martā

1. Organizators:

1.1. Finanšu salīdzināšanas platforma SIA LK Capital, Reģ. Nr.: 40203270288, adrese: Skanstes iela 7, K-1, Rīga, LV-1013.

 

2. Norises teritorija:

2.1. Latvijas Republika.

 

3. Norises laiks:

3.1. Loterijas norises laiks ir no 2024. gada 14. marta līdz 30. aprīlim

 

4. Laimestu fonds:

4.1. 30 (trīsdesmit) dāvanu kartes no Dāvanu serviss, katra EUR 20 (divdesmit euro un 00 euro centi) vērtībā. 

4.2. 1 (viena) naudas balva EUR 150 (viens simts piecdesmit euro un 00 euro centi) apmērā.

4.3. 1 (viena) naudas balva EUR 300 (trīs simti euro un 00 euro centi) apmērā.

 

5. Piedalīšanās noteikumi:

5.1. Loterijā var piedalīties jebkura fiziska persona, kura sasniegusi 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu, loterijas logā ievadījusi derīgu e-pasta adresi un atzīmējusi piekrišanu loterijas noteikumiem.

5.2. Visā loterijas norises laikā ar vienu e-pasta adresi var piedalīties vienu reizi. Ja tiks ievadīts viens un tas pats e-pasts vairākas reizes, laimes rats atkārtoti uzrādīs uzgriezto laimes rata sadaļu, kas tika uzgriezta pirmajā reizē.

5.3. Laimes ratā nedrīkst piedalīties uzņēmuma SIA LK Capital darbinieki. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par izlozes uzvarētāju kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, tiks rīkota atkārtota izloze.

5.4. SIA LK Capital saglabā tiesības anulēt balvu izlozes rezultātus, ja atklājas, ka dalībnieki nav ievērojuši šajos noteikumos ietvertās prasības.

 

6. Laimesta noteikšana:

6.1. Laimes rats sastāv no šādām sadaļām:

6.1.1. “Diemžēl nepaveicās”;

6.1.2. “Dāvanu Serviss”;

6.1.3. “150 EUR izloze”

6.1.4. “300 EUR izloze”.

6.2. Iegriežot laimes ratu, laimes rata bultiņa apstāsies pie kādas no 6.1. punktā minētajām laimestu sadaļām un dalībnieks tiks informēts par iegūto laimestu vai iespēju piedalīties naudas balvu izlozē turpat, spēles logā, kā arī informācija par laimesta saņemšanu tiks nosūtīta uz loterijas logā ievadīto e-pasta adresi.

6.3. Ja laimes rata bultiņa apstājas uz sadaļas “Diemžēl nepaveicās”, laimests nav laimēts.

6.4. Ja laimes rata bultiņa apstājas uz sadaļas “Dāvanu serviss”, ir laimēta viena no laimestu fondā esošajām dāvanu kartēm no Dāvanu serviss.

6.5. Ja laimes rata bultiņa apstājas uz sadaļas “150 EUR izloze” vai “300 EUR izloze”, loterijas dalībnieks ir laimējis iespēju piedalīties lielajā izlozē, kura notiks 2024. gada 4. martā.

6.6. Lielās izlozes laikā ar datora programmas palīdzību pēc nejaušības principa tiks noteikts 1 (viens) uzvarētājs, kurš laimēs 1 (vienu) naudas balvu EUR 150 (viens simts piecdesmit euro un 00 euro centi) apmērā un 1 (viens) uzvarētājs, kurš laimēs 1 (vienu) naudas balvu EUR 300 (trīs simti euro un 00 euro centi) apmērā.

 

7. Laimesta saņemšana:

7.1. Laimētās Dāvanu serviss dāvanu kartes tiks automātiski nosūtītas uz norādītajām e-pasta adresēm un tās būs derīgas līdz 2026. gada 1. decembrim. Dāvanu serviss dāvanu kartes tiek izmantotas atbilstoši Dāvanu serviss noteikumiem.

7.2. Laimētās Dāvanu serviss  dāvanu kartes netiks izmaksātas naudā.

7.3. Naudas balvu izlozes uzvarētājiem naudas balvas tiks pārskaitītas uz laimētāju bankas kontiem.

7.4. Sīkāka informācija par laimēto naudas balvu saņemšanas kārtību tiks sniegta uzvarētājiem uz loterijas logā ievadīto e-pasta adresi.

7.5. Ja tomēr savā e-pastā dalībnieks nebūs saņēmis ziņu par balvas iegūšanu, nepieciešams veikt sekojošas darbības: 1) pārbaudīt vai e-pasts neatrodas pie mēstulēm (spam e-pasts), 2) izmēģināt iegriezt laimes ratu no cita interneta pārlūka un cita interneta savienojuma, 3) ja tomēr nekas neizdodas, raksti mums uz e-pastu: izloze.latkredits@gmail.com.

7.6. SIA LK Capital nodrošina, ka par saņemtajiem naudas balvu laimestiem tiek veikta iedzīvotāja ienākuma nodokļa samaksa, ko SIA LK Capital uzdevumā veic trešā persona.

 

8. Sniegtās piekrišanas:

8.1. Piekrītot laimes rata noteikumiem, laimes rata dalībnieks apstiprina, ka ir iepazinies ar šiem noteikumiem, saprot tos un piekrīt tiem.

8.2. Piekrītot saņemt mārketinga informāciju un piedāvājumus savā e-pastā, Jūs piekrītat, ka loterijas logā ievadītā e-pasta adrese tiks izmantota mārketinga informācijas un piedāvājumu sūtīšanai no SIA LK Capital un tās saistītajiem uzņēmumiem. Piekrišana mārketinga paziņojumu saņemšanai ir brīvprātīga un tās nesniegšana nekādā veidā neietekmē tiesības piedalīties SIA LK Capital rīkotajā loterijā. Ja ir sniegta piekrišana mārketinga informācijas un piedāvājumu saņemšanai savā e-pastā, to ir iespējams jebkurā brīdī atsaukt.

 

9. Datu apstrāde:

9.1. Laimes ratā norādītā e-pasta adrese tiks izmantota tikai tik ilgi, cik nepieciešams šajos loterijas noteikumos noteikto pienākumu izpildei vai līdz sniegtās piekrišanas saņemt mārketinga informāciju un piedāvājumus atsaukšanai, ja tāda ir sniegta, vai līdz brīdim, kad e-pasta adresei zudīs jebkāds cits tiesisks pamats tās apstrādei, ja e-pasta adrese ir iepriekš sniegta SIA LK Capital citiem ar loteriju nesaistītiem mērķiem, piemēram, SIA LK Capital pakalpojumu izmantošanai.

9.2. Detalizētāku informāciju par to kā SIA LK Capital veic datu apstrādi var skatīt SIA LK Capital Datu apstrādes noteikumos.

9.3. Loterijas tehnisko izpildījumu SIA LK Capital uzdevumā nodrošina MaxTraffic. Savukārt loterijas rezultātu paziņošanu, naudas balvu izlozi un izmaksu SIA LK Capital uzdevumā nodrošina SIA MRVLS.

9.4. No naudas balvu laimētājiem tiks pieprasīta cita papildus informācija, kas nepieciešama laimēto naudas balvu izmaksai un ar naudas balvu izmaksu saistīto juridisko pienākumu izpildei.

 

10. Pretenzijas un to izskatīšana:

10.1. Ja laimes rata dalībniekiem ir radušās pretenzijas par loterijas norisi vai šiem noteikumiem, laimes rata dalībnieks var rakstīt iesniegumu uz izloze.latkredits@gmail.com līdz 03.04.2024. Atbilde tiks sniegta pēc iespējas nekavējoties, bet  ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā.