Privātuma politika
Jaunā redakcija (28.10.2020).

Šajā Privātuma politikā ir aprakstīta kārtība, kādā SIA "LK Capital" apstrādā Personas datus.

1. Definīcijas1.1. Pārzinis - SIA "LK Capital", reģistrācijas numurs 40203270288, Skolas iela 30-2, Rīga, LV-1010, e-pasts info@latkredits.lv.
1.2. Klients - jebkura fiziska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus SIA "LK Capital" sniegtos pakalpojumus vai ir jebkādā citā veidā saistīta ar tiem.
1.3. Personas dati - jebkura ar Klientu tieši vai netieši saistīta informācija.
1.4. Personas datu apstrāde - jebkura ar Personas datiem veikta darbība (tai skaitā vākšana, ierakstīšana, glabāšana, mainīšana, piekļuves došana, pieprasījumu veikšana, nodošana un tml.).
1.5. Apstrādātājs - ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura pārziņa vārdā apstrādā Personas datus.
1.6. Vietne - mājas lapa www.latkredits.lv.

2. Personas datu kategorijas2.1. Personas dati var tikt vākti no Klienta, no Klienta pakalpojumu izmantošanas un no ārējiem avotiem, piemēram, publiskajiem un privātajiem reģistriem vai trešajām pusēm.
2.2. Personas datu kategorijas, kuras Pārzinis lielākoties, bet ne tikai, vāc un apstrādā, ir:
2.2.1. identifikācijas dati - vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, personu apliecinošā dokumenta dati;
2.2.2. kontaktinformācija - faktiskā un deklarētā dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, saziņas valoda;
2.2.3. finanšu dati un dati, kas sniedz informāciju par Klienta kredītspēju - izglītība (pamatizglītība, vidējā, arodizglītība, koledžas vai augstākā); dzīvesvieta (dzīvo ar vecākiem, kopmītne, īrēts dzīvoklis/māja, savs dzīvoklis, privātmāja vai cits); ģimenes stāvoklis (neprecējies(usies), precējies(usies), dzīvo civillaulībā, šķiries(usies), atraitnis(e)); apgādājamo skaits; pašreizējā darba vieta; amats; darba stāžs; banka; bankas konta numurs; esošās kredītsaistības (saistību veids, aizdevējs, pamatsummas atlikums, atmaksas termiņš, ikmēneša maksājums); ģimenes locekļa vārds, uzvārds un radniecība; datu subjekta un tā ģimenes (mājsaimniecības) ikmēneša ienākumi un izdevumi (t.i. datu subjekta darba alga neto, citi ienākumi mēnesī, citu ienākumu avots, ģimenes locekļa ienākumi un ģimenes kopējie ikmēneša izdevumi);
2.2.4. dati par Pārziņa pakalpojumu izmantošanas paradumiem, kas Pārzinim ļauj veikt Klienta izpētes pasākumus saistībā ar Klientu uzvedību, lai analizētu šo informāciju biznesa attīstības nolūkos;
2.2.5. dati, kas iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos paredzētus pienākumus;
2.2.6. saziņas dati, kas tiek vākti, kad Klients apmeklē Pārziņa biroju, e-pasts, ziņas un citi saziņas līdzekļi, piemēram, sociālie mediji, dati, kas iegūti, Klientam apmeklējot Pārziņa Vietni vai sazinoties citos Pārziņā kanālos;
2.2.7. ar pakalpojumiem saistītie dati, piemēram, līgumu izpilde vai neizpilde, veiktie darījumi, Vietnes izmantošana, noslēgtie un spēku zaudējušie līgumi, iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi un sūdzības, pakalpojumu maksas;
2.2.8. dati par paradumiem, patikām un apmierinātību (tādi kā, bet ne tikai, pakalpojumu izmantošanas aktivitāte, izmantotie pakalpojumi, personīgie uzstādījumi, atbildes uz aptauju jautājumiem, Klienta apmierinātība);
2.2.9. dati par piedalīšanos Pārziņa rīkotās spēlēs un akcijās (tādi kā, bet ne tikai, iegūtie punkti, spēlēs vai akcijās iegūtās balvas);
2.2.10. kontaktpersonas klienta prombūtnes gadījumā vārds, uzvārds un tālruņa numurs.

3. Datu apstrādes apjoms, mērķi un pamati3.1. Sabiedrība apstrādā Personas datus tikai norādītajiem un likumīgajiem mērķiem: 3.1.1. Klientu identificēšanai;
3.1.2. Līgumu sagatavošanai, noslēgšanai, papildināšanai, pārslēgšanai un izbeigšanai;
3.1.3. Klientu apkalpošanai;
3.1.4. Noslēgto līgumu saistību izpildei;
3.1.5. Norēķinu administrēšanai;
3.1.6. Parādu piedziņai;
3.1.7. Pakalpojumu lietošanas veicināšanai un izplatīšanai;
3.1.8. Klientu aptauju veikšanai;
3.1.9. Atskaišu sagatavošanai;
3.1.10. Uzskaitei, plānošanai un statistikai;
3.1.11. Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēs un operatīvās darbības subjektiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;
3.1.12. Pastāvīgo klientu pārvaldes programmās;
3.1.13. Sistēmas pārbaudēm;
3.1.14. Uzturēšanai un paplašināšanai;
3.1.15. Sakariem ar Klientiem.
3.2.2. Pārzinis apstrādās Personas datus tikai ja Klients ir devis piekrišanu savu Personas datu apstrādei vai ja apstrāde ir nepieciešama līguma noslēgšanai un izpildei, juridisku pienākumu izpildei, fiziskas personas vitālas intereses aizsardzībai, Pārziņa interešu aizsardzībai, oficiālo pilnvaru izpildei vai sabiedrības interesēs.
3.2.3. Lai varētu nodrošināt pakalpojumus un izvērtēt nepieciešamību uzlabot mājaslapas saturu un tā izvietojumu, arī par Vietnes apmeklētājiem tiek apstrādāta informācija, kas ietverta Vietnes piekļuves failos, piemēram, IP adrese, interneta servisa nodrošinātājs, apmeklējuma laiks, aplūkotās sadaļas.

4. Klientu tiesības4.1. Klients ir tiesīgs saņemt informāciju, vai Pārzinis apstrādā Klienta Personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem;
4.2. Klientam ir iespēja piekļūt pie saviem Personas datiem, balstoties uz pamatotu rakstveida pieprasījumu. Pārzinis 1 (viena) mēneša laikā informēs Klientu par: Personas datiem, ko Pārzinis apstrādā attiecībā uz viņu; Personas datu ieguves avotu (ja normatīvie akti atļauj to izpaust); datumu, kad tika izdarītas pēdējās izmaiņas Personas datos; mērķiem, kuru sasniegšanai Personas dati tiek apstrādāti; datu saņēmējus vai datu saņēmēju kategorijas; to, vai pastāv automatizēta lēmumu pieņemšana.
4.3. Nepieciešamības gadījumā Klients ir tiesīgs jebkurā laikā grozīt, papildināt vai dzēst Personas datus, kas par viņu saglabāti, balstoties uz pamatotu rakstveida pieprasījumu. Klients ir atbildīgs par patiesu, spēkā esošu un pilnīgu savu Personas datu nodrošināšanu gan slēdzot līgumu ar Pārzini, gan šāda līguma izpildes laikā. Klienta Personas datu izmaiņu gadījumā viņam ir pienākums nekavējoties ziņot Pārzinim par nepieciešamajām izmaiņām. Pārzinis ir tiesīgs ierobežot piekļuvi, iespējas koriģēt vai dzēst datus saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.
4.4. Klientam ir tiesības pārnest savus Personas datus no Pārziņa citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams.
4.5. Klients var iebilst pret Personas datu apstrādi vai panākt, lai Pārzinis ierobežotu apstrādi saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.
4.6. Klientam ir tiesības netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Klientu.
4.7. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu Personas datu apstrādei, nosūtot Pārzinim vēstuli vai elektronisko vēstuli, ka arī zvanot uz Pārziņa tālruņa numuru.
4.8. Klients var griezties ar jautājumiem un sūdzībām par Personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja Klients uzskata, ka tā Personas datu Apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

5. Datu drošība un izmantošana5.1. Pārzinis apņemas pielikt visas pūles, lai nodrošinātu apstrādāto Personas datu pareizību un pilnīgumu, norādot Klientiem pēc iespējas precīzāk, kā ievadīt savus datus korekti un pilnīgi.
5.2. Pārzinis ir veicis visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu Personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā. Tomēr Pārzinis nevar uzņemties atbildību par citām mājaslapām, uz kurām ir saites no Pārziņa mājaslapām, vai par citu personu pakalpojumiem, kam var piekļūt, izmantojot Vietni.
5.3. Pārzinis veiks Personas datu apstrādi, lai nodrošinātu to konfidencialitāti un piemēros iekšējās procedūras un kontroles līdzekļus, lai novērstu neatļautu Personas datu lietošanu, piekļuvi, izpaušanu, kopēšanu, grozīšanu vai sabojāšanu, kā arī pielietos visus saprātīgos līdzekļus, lai nodrošinātu Personas datu drošību, integritāti un privātumu.
5.4. Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams. Glabāšanas periods var būt pamatots ar līgumu ar Klientu, Pārziņa leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noilgumu, civiltiesībām un tml.).
5.5. Pārzinis neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi Personas datiem un/ vai Personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no Pārziņa, piemēram, Klienta vainas un/ vai nolaidības dēļ.

6. Datu nodošana6.1. Iespējamie datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, kam Personas dati var tikt nodoti:
6.1.1. Datu subjekts pats par sevi, ja Pārzinim ir iespēja pārliecināties par informācijas pieprasītāja identitāti;
6.1.2. apstrādātāji, t.i. Pārziņa piegādātāji, apakšuzņēmēji un citi, kas palīdz Pārzinim un tās klientiem komercdarbības veikšanā, lai īstenotu attiecīgo sadarbību. Klientu Personas datu vākšanu un sākotnēju apstrādi veic SIA "Lk Capital", reģistrācijas numurs 40203270288.
6.1.3. stratēģiskie partneri, kredītu devēji, kuriem mēs nododam Klientu Personas datus. Viens no tādiem saņēmējiem ir Bigbank AS Latvijas filiāle (reģ. nr. 40103200513, jur. adrese: Gustava Zemgala gatve 78 - 1, Rīga, LV-1039), kas veic Klientu Personas datu apstrādi atbilstoši Bigbank AS Latvijas filiāles Klientu datu apstrādes principos noteiktiem mērķiem, apjomā un kārtībā. Bigbank AS Latvijas filiāles Klientu datu apstrādes principi ir pieejami bankas mājaslapā: https://www.bigbank.lv/klientu-datu-apstrades-prin... un Bigbank AS Latvijas filiāles klientu apkalpošanas centros. Klientiem ir pienākums iepazities ar Bigbank AS Latvijas filiāles Klientu datu apstrādes principiem. Bigbank AS Latvijas filiāle saņem un sniedz informāciju par Klientu saistībām Latvijas Bankas Kredītu reģistrā, no Valsts ieņēmumu dienesta, kredītinformācijas biroju, licencētu parādu piedziņas uzņēmumu: „Creditreform Latvia SIA“ un „Paus Consults SIA“, Uzturlīdzekļu garantijas fonda iesniedzēju un parādnieku reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datubāzēs, kam ir likumā noteiktas tiesības izpaust sniegto informāciju trešajām personām maksātspējas izvērtēšanas vajadzībām. Saņemot kreditēšanas pakalpojumu no Bigbank AS Latvijas filiāles, Klients piekrīt saņemt Bigbank AS Latvijas filiāles, Bigbank AS grupā ietilpstošo juridisko personu un Bigbank AS Latvijas filiāles sadarbības partneru piedāvājumus, izmantojot Klienta Bigbank AS Latvijas filiālei norādīto kontaktinformāciju. Bigbank AS Latvijas filiāles sadarbības partneru saraksts ir pieejams šeit: https://www.bigbank.lv/dokumenti/. Piekrišanu saņemt Bigbank AS Latvijas filiāles, Bigbank AS grupā ietilpstošo juridisko personu un Bigbank AS Latvijas filiāles sadarbības partneru piedāvājumus var atsaukt jebkurā laikā, nosūtot pieteikumu uz e-pastu: info@bigbank.lv, vai zvanot pa tel: 8338;
6.1.4. Ar šo piekrītu, ka Holm Bank Latvia SIA (reģ. nr. 54103053771, jur. adrese: Pils iela 16, Alūksne, LV-4301) veic manu Personas datu apstrādi atbilstoši Holm Bank Latvia Klientu datu apstrādes principos noteiktiem mērķiem, apjomā un kārtībā. Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa, un piekrītu Klientu datu apstrādes noteikumiem. Klientu datu apstrādes principi ir pieejami mājaslapā: https://www.holmbank.lv/lv/privatpersonam/par-holm/privatuma-politika Ar šo piekrītu, ka “Holm Bank Latvia” SIA saņem informāciju par manām saistībām no parādvēstures datubāzēm, kam ir normatīvos aktos noteiktas tiesības izpaust sniegto informāciju trešajām personām maksātspējas izvērtēšanas vajadzībām. Izmantotās datubāzes ir šādi licencētu parādu piedziņas uzņēmumi: „Creditreform Latvia SIA“, „Paus Consults SIA“,„Julianus SIA“.
6.1.5. Piekrītat, ka Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks nodoti apstrādei SIA "SEFINANCE CREDIT" (Reģ. Nr.: 40103782232) un apliecināt, ka esat iepazinies ar SIA "SEFINANCE CREDIT" datu apstrādes noteikumiem.
6.1.6. Piekrītat, ka Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks nodoti apstrādei SIA "SEFINANCE" (Reģ. Nr.: 40103224297) un apliecināt, ka esat iepazinies ar SIA "SEFINANCE” datu apstrādes noteikumiem.
6.1.7. Piekrītat, ka SIA “Nordigen Solutions” (reģistrācijas.Nr. 40103982535), veic Jūsu personas datu apstrādi atbilstoši SIA “Nordigen Solutions” Klientu datu apstrādes principiem (papildus informācija un Klientu datu apstrādes noteikumi ir pieejami SIA “Nordigen Solutions” mājaslapā: nordigen.com), tādā apjomā, kas nepieciešama Jūsu kontu izdruku analīzei.
6.1.8. personas, kuras Pārziņa vai Apstrādātāja tiešā pakļautībā ir pilnvarotas apstrādāt Personas datus;
6.1.9. valsts un pašvaldības iestādes normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.
6.2. Pārzinis rūpīgi pārbauda visus Apstrādātājus, kas Pārziņa vārdā un uzdevumā apstrādā Klienta Personas datus, kā arī izvērtē, vai Apstrādātāji pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Klienta Personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Pārziņa deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Pārzinis pieprasīs no Apstrādātājiem un datu saņēmējiem apņemšanos izmantot saņemto informāciju tikai tiem nolūkiem, kuru dēļ dati tika nodoti;
6.3. Pārzinis nenodos Personas datus trešajām personām, izņemot, ciktāl tas nepieciešams saprātīgai komercdarbības īstenošanai, nodrošinot, ka attiecīgās trešās personas saglabā Personas datu konfidencialitāti un nodrošina piemērotu aizsardzību.
6.4. Pārzinis apstrādā Personas datus Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ), un tie nav nodoti un apstrādāti valstīs, kas neietilpst ES/EEZ.

7. Vietnes privātuma politika7.1. Šī privātuma politika attiecas arī uz vietni www.latkredits.lv. Ņemot vērā, ka Vietnē var parādīties saites uz citām tīmekļa vietnēm, iesakām pirms jebkāda veida Personas datu ievadīšanas šajās vietnēs iepazīt to privātuma politiku. Pārzinis nav atbildīgs par citās tīmekļa vietnēs ievadītiem Klienta Personas datiem.
7.2. Pārzinis izmanto sīkfailus (cookies), lai palīdzētu attīstīt Vietni un veidotu to Klientiem draudzīgu. Tie palīdz Pārzinim noteikt un izprast lietotāju vēlmes. Vislabākajai Klienta pieredzei un pilnvērtīgai Vietnes darbībai ieteikts sīkfailus saglabāt. Ja tomēr Klients vēlas tos noraidīt, šo var izdarīt, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus. Lasiet vairāk mūsu Vietnes sadaļā Sīkdatņu politika.

8. Nepārvaramas varas apstākļi8.1. Nepārvaramas varas apstākļu dēļ Pārziņa pakalpojumu sniegšana var tikt pārtraukta uz laiku līdz nepārvaramas varas apstākļu darbības beigām.
8.2. Pārzinis neatbild par saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā cēlonis ir nepārvarama vara.
8.3. Par nepārvaramas varas apstākļiem ir uzskatāmi apstākļi, kas ir ārpus Pārziņa kontroles un traucē Pārzinim pildīt saistības, piemēram, karš, nemieri, terorisms, dabas katastrofas, eksplozijas un ugunsgrēki, streiki, trešo personu prettiesiska rīcība, elektroapgādes traucējumi, traucējumi citos elektronisko sakaru tīklos, valsts un pašvaldību iestāžu noteiktie aizliegumi, ierobežojumi un tml.

9. Kontaktinformācija9.1. Klients var sazināties ar Pārzini saistībā ar jautājumiem par Personas datu apstrādi, piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, Datu subjektu tiesību izmantošanu un sūdzībām par Personas datu izmantošanu.
9.2. Pārziņa kontaktinformācija ir pieejama Vietnes sadaļā Kontakti.

10. Privātuma politikas grozījumi10.1. Pārziņa privātuma politika pēc nepieciešamības var tikt grozīta. Pārzinis visas privātuma politikas izmaiņas publicēs Vietnē.
10.2. Privātuma politikas iepriekšējās versijas Pārzinis uzglabās arhīvā, lai nepieciešamības gadījumā varētu tās pārskatīt.