Komerciālus Paziņojumus

Jūsu piekrišana ir priekšnoteikums, lai Jūs varētu saņemt LatKredits, tas saistīto uzņēmumu un sadarbības partneru komerciālus paziņojumus, papildus informāciju par izdevīgākiem nosacījumiem, akcijām, tīkla modernizāciju un jauniem pakalpojumiem, konkursiem un balvu izlozēm, aptaujām un reklāmas piedāvājumiem.

LatKredits apstrāda Jūsu personas datus saskaņā ar privātuma politikas noteikumiem un garante, ka izmantos Jūsu personas datus tikai tajos nolūkos, attiecībā uz kuriem dota piekrišana. Lasiet mūsu privātuma politiku mājas lapā www.latkredits.lv vai zvaniet 29027027, lai uzzinātu vairāk.

Lai Jūsu piekrišana būtu apzināta, sniedzam Jums sekojošu informāciju:

1. Pārzinis un kontaktinformācija: SIA "LK capital", reģ. numurs 40203270288, juridiskā adrese: Ilūkstes iela 44-13, Rīga, LV-1082, 29027027, e-pasts info@latkredits.lv. www.latkredits.lv

2. Apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati: Lai Jūs varētu saņemt LatKredits, tā saistīto uzņēmumu un sadarbības partneru komerciālus paziņojumus, papildus informāciju par izdevīgākiem nosacījumiem, akcijām, tīkla modernizāciju un jauniem pakalpojumiem, konkursiem un balvu izlozēm, aptaujām un reklāmas piedāvājumiem;

3. Personas datu apjoms: Lai sniegtu minēto mērķi mums ir nepieciešami sekojoši Jūsu personas dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, adrese, telefona numurs;

4. Personas datu saņēmēji: Jūsu personas datu iespējamie saņēmēji ir mūsu piegādātāji, apakšuzņēmēji, stratēģiskie partneri un citi, kas palīdz mums un mūsu klientiem komercdarbības veikšanā, ka arī personas, kuras SIA "LK Capital" vai apstrādātāja tiešā pakļautībā ir pilnvarotas apstrādāt Jūsu personas datus. Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā mēs varam nodot Jūsu datus valsts un pašvaldības iestādēm. Mēs augsti vērtējam Jūsu uzticību, tāpēc variet būt pārliecināti, ka Jūsu dati ir drošībā un mēs nesniedzam Jūsu datus trešajām personām bez Jūsu piekrišanas. Vienlaicīgi, atgādinām, ka Jūsu personas datu drošība ir arī Jūsu rokās;

5. Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai: Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams. Glabāšanas periods var būt pamatots ar mūsu līgumu ar klientu, Pārziņa leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem;

6. Jūsu tiesības: Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi Jūsu personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Jums, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Jūs varat jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu, nosūtot vēstuli pēc adreses Ilūkstes iela 44-13, Rīga, LV-1082 vai uz e-pastu info@latkredits, ka arī zvanot uz mūsu tālruņa numuru 29027027. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma, kā arī gadījumos, kad datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar citu juridisko pamatu. Tāpat Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, ja Jūs uzskatāt, ka mēs pārkāpjam Jūsu tiesības;

7. Informācija, vai personas datu sniegšana ir noteikta saskaņā ar likumu vai līgumu, vai tā ir priekšnosacījums, lai līgumu noslēgtu, kā arī informācija par to, vai datu subjektam ir pienākums personas datus sniegt un kādas sekas var būt gadījumos, kad šādi dati netiek sniegti: Jūsu piekrišana nav obligāta, bet nesniedzot mums savu piekrišanu vai atsaucot to, Jūs liegsiet sev iespēju panākt personas datu apstrādes mērķi, kas ir aprakstīts 2.punktā. Piekrišanas nesniegšanas vai atsaukšanas gadījumā Jums nerodas nekādas izmaksas vai ierobežojumi saņemt mūsu finanšu un nekustamā īpašuma starpnieka pakalpojumus uz līguma pamata.

Atsauces

  • VDAR 4. panta 11. punkts, 7. pants, 11. pants un (32), (42) un (43) apsvērums
  • 29. panta darba grupas 2017. gada 28. novembrī pieņemtais atzinums par piekrišanu